Аспекти контрольованих операцій у податковій практиці:

Контрольовані операції представляють собою певні види діяльності між господарюючими суб’єктами, що перебувають під наглядом податкових інстанцій. Вони охоплюють широкий спектр господарських взаємодій, результатом яких може бути необгрунтоване підвищення витрат або зниження доходів, що в свою чергу впливає на обсяг прибутку та податкові зобов’язання.

Згідно з підпунктом 39.2.1.4 Податкового кодексу України, у 2023 році визначено перелік типових контрольованих операцій, серед яких:

 • Операції з обміну або продажу сировини або готових товарів, зокрема експорту та імпорту;
 • Угоди, пов’язані з наданням чи отриманням специфічних послуг;
 • Транзакції з нематеріальними активами або об’єктами інтелектуальної власності;
 • Фінансові операції, включаючи лізинг, інвестиції та кредитування;
 • Транзакції купівлі-продажу корпоративних прав, цінних паперів, інвестицій, а також матеріальних та нематеріальних активів;
 • Взаємодії між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні;
 • Передача функцій, активів та ризиків від резидента України нерезиденту, що може призвести до зменшення доходів на неринкових умовах.

 

Ці та інші аспекти контрольованих операцій вимагають детального розгляду та аналізу в контексті трансфертного ціноутворення, а також можуть стати предметом особливої уваги з боку податкових органів.

Критерії контрольованих операцій

Однією з ключових тем у сфері податкового законодавства є критерії, що дозволяють ідентифікувати контрольовані операції. Згідно з нормами Податкового кодексу України, існують специфічні показники, за якими можна класифікувати угоду як контрольовану.

Відповідно до підпункту 39.2.1.7 Податкового кодексу, для визначення контрольованої операції необхідно враховувати наступні фактори:

 • Якщо загальний дохід платника податку на прибуток протягом річного звітного періоду перевищує 150 млн грн.
 • Якщо сума операцій платника податку на прибуток з окремим контрагентом за річний період складає більше ніж 10 млн грн.

Додатково, контрольована операція повинна відповідати одному або декільком з таких критеріїв:

 • Склад суб’єктів, що учасники угоди, з урахуванням всіх правил та винятків, визначених Податковим кодексом;
 • Характер господарської діяльності, яка стосується контрольованої операції;
 • Вартісні параметри операції, тобто фінансовий обсяг угоди з конкретним контрагентом;
 • Розмір доходу від діяльності компанії, який фіксується в бухгалтерському обліку.

Ці критерії є основою для ідентифікації та аналізу контрольованих операцій, з метою відповідності податковим нормам та принципам.

Особливості контрольованих операцій в Україні

2023 рік приніс із собою значні зміни у регулюванні контрольованих операцій в Україні, які відбуваються на тлі посилення уваги до трансфертного ціноутворення як з боку українських, так і міжнародних податкових органів. Спрямованість цих змін полягає в більшій прозорості та законності таких операцій, оскільки неправомірне проведення цих процедур може негативно позначитися на фінансовому стані країни.

Серед ключових нововведень – уточнення критеріїв, за якими операція класифікується як контрольована. За Податковим кодексом, важливими критеріями є річний дохід платника податку, який має перевищувати 150 млн грн, та розмір операцій з окремим контрагентом, що перевищує 10 млн грн.

У 2023 році також були внесені зміни в категорії операцій, які вважаються контрольованими. Це включає, але не обмежується, операціями з сировиною та готовими товарами, послугами, нематеріальними активами, фінансовими угодами, а також угодами купівлі-продажу корпоративних прав та іншого майна. Особливу увагу слід звернути на транзакції, що здійснюються з нерезидентами або через постійні представництва нерезидентів в Україні.

Важливо підкреслити, що всі звіти про контрольовані операції мають подаватися в електронній формі, що відображає сучасний підхід до податкового адміністрування. Податковий кодекс та відповідні нормативні акти чітко регламентують процедуру та форму подання таких звітів.

Ці зміни мають на меті забезпечити більшу прозорість та відповідність міжнародним стандартам у сфері трансфертного ціноутворення

Що таке звіт про контрольовані операції?

В останніх регулятивних змінах в Україні, усі суб’єкти господарювання, чий річний фінансовий результат від усіх видів діяльності перевищує поріг у 150 мільйонів гривень, зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції. Це правило також застосовується до випадків, коли обсяг господарських операцій з іноземними контрагентами перевищує 10 мільйонів гривень протягом року. Аналогічні вимоги встановлені для постійних представництв іноземних компаній, якщо їх річний оборот з операцій складає більше 10 мільйонів гривень.

Згідно з нормативними актами Міністерства Фінансів України, зокрема з наказом № 8, звіт про контрольовані операції має бути поданий у вигляді електронного документа. Це вимога відповідає сучасним підходам до документообігу та використання електронних підписів, відповідно до законодавства про електронний документообіг. Паперова форма подання звіту не передбачена, що підкреслює важливість цифровізації та ефективності податкових процесів.

Ці зміни покликані забезпечити більшу прозорість і точність у сфері трансфертного ціноутворення, спрощуючи процес подання звітів та забезпечуючи ефективніше відстеження та контроль за такими операціями.

Визначення рентабельності контрольованих операцій

Ключовим аспектом в аналізі контрольованих операцій є оцінка їх рентабельності. Податкові платники звертаються до аналізу витрат і доходів, щоб оцінити ефективність таких операцій. При цьому важливо враховувати ряд критеріїв:

Процес створення необхідного пакету документів включає аналіз та викладення договірних умов, дослідження первинних даних, формування документації на базі міжнародних інформаційних ресурсів.

 1. Специфіка Галузі: Різні галузі мають свої особливості, які впливають на рентабельність.
 2. Розподіл Функцій та Ризиків: Аналіз активів і ризиків, з якими стикається підприємство.
 3. Економічна Обґрунтованість: Оцінка необхідності використовуваних ресурсів.

Складнощі у розрахунках можуть виникати у випадках, коли компанія має різноманітні напрямки діяльності, діє як дистриб’ютор, виробник, провайдер послуг чи ліцензіат. У таких ситуаціях рекомендується:

 • Вивчення Методології: Ознайомлення з методами, які використовують податкові служби.
 • Аналіз Регулятивних Документів: Вивчення роз’яснень і відповідей від податкових органів.
 • Судова Практика: Оцінка судових рішень, що стосуються подібних ситуацій.

Ключ до ефективного аналізу рентабельності – в розумінні як своїх внутрішніх фінансових процесів, так і зовнішніх регулятивних вимог. Це не тільки допоможе уникнути податкових ризиків, але й сприятиме зростанню ефективності бізнесу.

Чим відрізняються податкові перевірки контрольованих операцій ?

У рамках податкової системи України 2023 року, інспекції контрольованих операцій набули нового обрису. Відмінності цих інспекцій від загальних податкових аудитів полягають у специфіці та деталізації процедур, які встановлені відповідно до останніх змін у податковому законодавстві.

Основні Принципи та Процедури:
 1. Планування Перевірок: Вирішальним є підхід до вибору об’єктів для детального аналізу, з орієнтацією на ризики та особливості податкових схем.
 2. Часові Рамки: Встановлено чіткі терміни для ініціації перевірок, що дає змогу підприємствам підготуватися та відповідно реагувати.
 3. Обмеження на Частоту: Правило “одна перевірка на рік” має на меті запобігання надмірному втручанню в бізнес.
Деталі Проведення Перевірок:
 • Стандартна Тривалість і Винятки: Визначено нормативний період для перевірок з можливістю подовження у виняткових випадках.
 • Комунікація з Платником Податків: Підтримка постійного діалогу з платниками податків забезпечує прозорість та зрозумілість процесу.

Ці оновлення мають на меті забезпечити більш ефективний контроль за контрольованими операціями, мінімізувати податкові ризики та сприяти загальній податковій дисципліні.

З якими країнами дозволені контрольовані операції?

У 2023 році Україна оновила перелік країн, які потребують особливої уваги у контексті контрольованих операцій для трансфертного ціноутворення. Цей перелік включає країни, де ставка корпоративного податку на 5 і більше процентних пунктів нижча, ніж в Україні, і був затверджений відповідно до Постанови №1045 від 27.12.2017 р. зі змінами та доповненнями.

 Список включає 65 країн з різних частин світу. Наприклад, серед європейських країн у цьому переліку можуть бути Ірландія, Кіпр та Молдова. У Азії – Катар, Малайзія, Бруней-Даруссалам. В Африці можуть бути представлені такі країни, як Кабо-Верде та Маврикій. А серед країн Америки – Барбадос та Панама. Щоб ознайомитися з повним переліком, ви можете звернутися до відповідних офіційних джерел, які надають детальну інформацію за кожною країною.​

Контрольовані угоди

В рамках податкового законодавства України контрольовані операції охоплюють широкий спектр господарських угод між різними суб’єктами. Вони можуть включати взаємодії, пов’язані з обміном товарів, наданням послуг, фінансовими операціями та іншими видами комерційної діяльності. Визначення та моніторинг таких операцій є ключовим для уникнення заниження податкових зобов’язань та забезпечення прозорості в фінансових відносинах. З огляду на податкове законодавство, важливо розуміти та застосовувати відповідні норми, щоб забезпечити відповідність фінансових операцій встановленим критеріям. До контрольованих операцій належать угоди, пов’язані з продукцією, послугами, нематеріальними активами, фінансовими операціями, а також певні транскордонні угоди. Податковий кодекс України визначає критерії та умови, за якими ці операції мають бути контрольовані.

Звіт до податкової про контрольовані операції

У 2023 році дотримання процедур звітування щодо контрольованих операцій в Україні набуває особливої важливості. Такий звіт включає в себе докладний аналіз та опис усіх трансакцій компанії, які підпадають під категорію контрольованих. Процес підготовки такого звіту включає інвентаризацію угод з нерезидентами, складання звіту про контрольовані операції та впровадження систем автоматизованого збору даних для спрощення процесу складання звіту.Подання цієї звітності вимагає ретельного відслідковування всіх господарських зв’язків та угод, особливо з міжнародними партнерами, щоб відповідати податковим вимогам та уникнути можливих фінансових ризиків або штрафних санкцій за порушення законодавства.

Терміни здачі звітності

У 2023 році, українські компанії, які проводять контрольовані операції, мають відповідати новим вимогам щодо подання документації. Вони повинні подавати Документацію з трансфертного ціноутворення протягом 30 днів після отримання запиту від податкових органів. Крім того, Глобальна Документація по ТЦУ повинна бути подана в строк від 12 до 36 місяців, виходячи з дати завершення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній. Це важливий аспект податкового регулювання для бізнесу, який веде міжнародну діяльність.

Це включає в себе облік усіх операцій, які підпадають під визначення контрольованих згідно з податковим законодавством, та відповідність цих операцій встановленим критеріям та стандартам.. Несвоєчасне подання або неподання звіту може призвести до суттєвих фінансових санкцій та пені. Важливо забезпечити повноту та точність інформації у звіті, оскільки це впливає на податкові зобов’язання підприємства. Недотримання правил може також спричинити додаткові податкові перевірки та збільшення загальних податкових ризиків для бізнесу.

Критерії контрольованих угод

У 2023 році в Україні важливість критеріїв для визначення контрольованих угод у трансфертному ціноутворенні зросла. Згідно з Податковим кодексом України, два ключові критерії включають: 

 1. річний дохід платника податку на прибуток, який перевищує 150 млн грн,
 2. та обсяг господарських операцій з кожним нерезидентним контрагентом, який становить більше ніж 10 млн грн.

Ці критерії визначають, чи підпадає угода під категорію контрольованих для податкових цілей.

Контрольовані угоди з нерезидентами

Контрольовані угоди з нерезидентами — це важливий аспект в українському податковому законодавстві, який заслуговує на увагу. Вони включають різноманітні транснаціональні фінансові та комерційні операції, такі як експорт-імпорт товарів, надання послуг, кредитні та інвестиційні угоди. Реальні приклади таких угод можуть охоплювати експорт продукції до країн з нижчими податковими ставками або співпрацю з нерезидентними компаніями, що надають унікальні послуги або технології.

Що таке контрольовані іноземні компанії?

У контексті українського законодавства, іноземні корпорації, які підлягають контролю від українських резидентів, охоплюють широкий спектр організацій, зареєстрованих за кордоном. Особи, які володіють або мають вагомий вплив на такі компанії, навіть не будучи їх формальними власниками, визнаються контролюючими. Вони зобов’язані інформувати податкові органи про свої взаємини з цими компаніями та подавати відповідні звіти разом з податковими деклараціями.