1. Оновлено порядок заповнення єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ

Мінфін наказом від 26.12.2023 №720 (зареєстрований у Мін’юсті 10.01.2024 за №54/41399) вніс зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а саме:

 • уточнено, що юридична особа під час подання розрахунку за відокремлений підрозділ зазначає дані про відокремлений підрозділ в рядку 033 (а не 032, як тепер) заголовної частини розрахунку;
 • підкориговано розділ 4 порядку щодо заповнення додатків до розрахунку;

 • додаток 1 до порядку “Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” доповнено новим рядком 81 “,особи, які мають спеціальне звання бюро економічної безпеки України”;

 • розділ 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатка 2 до порядку, доповнено новими ознаками доходів фізичних осіб 210 (допомога по частковому безробіттю), 211 (компенсація за пошкоджену нерухомість під час війни) та   вносено редакційні правки щодо ознак доходів фізичних осіб 111, 112, 156, 189, 193 відповідно до чинних норм податкового законодавства.

2. Змінено декларацію з податку на прибуток .

Мінфін наказом від 04.01.2024 №6 (зареєстрований у Мін’юсті 18.01.2024 за №93/41438) знову вніс зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств, зокрема, в частині окремих уточнень щодо особливостей оподаткування діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

До форми декларації внесено такі зміни:

 – у рядку 10 слова «суб’єкта, що провадить азартні ігри з використанням гральних автоматів», «суб’єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри (у тому числі казино), крім азартних ігор з використанням гральних автоматів» замінено словами «суб’єкта, що здійснює організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів», «суб’єкта, що здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, крім організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів» відповідно;

 –  у показниках декларації викладено у новій редакції такі рядки:

 • 11. Сума доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів
 • 12. Податок на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____8/100)
 • 13. Сума доходу, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів
 • 15. Податок на дохід, отриманий від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 –  рядок 14) х ____9/100).

 – у додатку ВП до цієї декларації (рядки 29 – 32, 34 – 36, 38 – 40, 42) викладеноу новій редакції рядки:

 • 11. Сума доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів
 • 12. Податок на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____5/100)
 • 13. Сума доходу, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів
 • 15. Податок на дохід, отриманий від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 – рядок 14) х ____6/100).

За п. 46.6 ПКУ у разі опублікування Наказу №6 у І кварталі 2024 року вперше звітувати за нею потрібно буде за ІІ квартал 2024 року та за наслідками 2024 року для річних платників.

3. Зміни до Декларації про майновий стан і доходи.

Наказом від 23.01.2024 №29 Мінфін вніс зміни до форми Податкової декларації про майновий стан і доходи. Зроблено це з метою виправлення технічних помилок у:

 – самій формі декларації, а саме у рядку 16 розділу V декларації (цифри 19 замінено цифрами 18);

 – додатках до декларації:

 • рядках 03 та 06 додатка КІК «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та або військового збору визначених із частини прибутку контрольованої іноземної компанії» до декларації,
 • рядках 15.1, 15.2, 16, 17, 18,  18.1, 18.2, 19 додатка Ф3 «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку». Ці рядки викладено у новій редакції.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

4.Підкориговано дві бухгалтерські методрекомендації

Мінфін наказом від 06.11.2023 № 617 вніс зміни до:

Вони приведені у відповідність до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. А саме:

 – у графі 7 Відомості 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів додатка до Методрекомендацій №356 слово «термін» замінено словом «строк»;

 у Методрекомендаціях №1327 уточнено, що:

 • бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта, зокрема, за такою групою: права на комерційні позначення (права на торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті. Тобто виключено слова «знаки для товарів і послуг»;
 • якщо залишкова вартість об’єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об’єкта;
 • сума нарахованої амортизації відображається збільшенням суми накопиченої амортизації нематеріальних активів і витрат підприємства, крім випадків, коли сума цих витрат включається до собівартості іншого активу і балансової вартості такого активу(зараз ця норма звучить так:  “витрат і збільшенням суми накопиченої амортизації нематеріальних активів”);
 • строк корисного використання, ліквідаційна вартість та метод амортизації нематеріального активу переглядаються на кінець звітного року, якщо в наступному звітному році очікуються зміни строку корисного використання об’єкта нематеріальних активів або зміни умов отримання майбутніх економічних вигід від його використання. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання на кінець кожного звітного року оцінюються на наявність ознак невизначеності обмеження строку їх корисного використання, та за відсутності таких ознак підприємством установлюється строк корисного використання таких нематеріальних активів. Амортизація об’єкта нематеріальних активів нараховується виходячи з нового методу нарахування амортизації, строку корисного використання та ліквідаційної вартості, починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.
 • об’єкти нематеріальних активів, на які за результатами інвентаризації складені акти введення в господарський оборот та визначена вартість, зараховуються до складу нематеріальних активів підприємства записом за дебетом рахунка 12 “Нематеріальні активи” і кредитом субрахунка 746 “Інші доходи”.

5.Нові довідники податкових пільг

На офіційному вебпорталі  ДПСУ опубліковані нові:

 • Довідник податкових пільг №122/1, що є втратами доходів бюджету,
 • Довідник інших податкових пільг №122/2.

У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, а також початок та кінець дії пільги.

Нагадуємо, що облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюють контролюючі органи на підставі інформації, наявної у поданих такими суб’єктами господарювання податкових деклараціях.

6. НБУ залишив незмінною облікову ставку на рівні 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. Це рішення узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на горизонті монетарної політики.

Нацбанк зауважує, що у 2023 році інфляція суттєво сповільнилася, зокрема завдяки послідовній монетарній політиці НБУ. Попри очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році, вона залишатиметься помірною та повернеться до цільового діапазону в 2025 році.

Міжнародна фінансова підтримка України зберігатиметься, хоча й у менших обсягах. Це дасть змогу утримувати міжнародні резерви на високому рівні та забезпечувати курсову стійкість.Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.

Базовий сценарій прогнозу НБУ, у припущення якого закладається отримання достатнього обсягу міжнародного фінансування та зниження безпекових ризиків із наступного року, передбачає незначне зниження облікової ставки з другої половини 2024 року. Водночас НБУ адаптуватиме монетарну політику в разі зміни балансу ризиків для інфляції та курсової стійкості.

Подальші рішення щодо облікової ставки залежатимуть від динаміки інфляції, стану валютного ринку, ритмічності надходження міжнародної допомоги, еволюції безпекових ризиків та інших чинників.

Збереження облікової ставки на рівні 15% річних затверджено рішенням Правління НБУ від 25 січня 2024 року №31-рш “Про розмір облікової ставки”, що набирає чинності з 26 січня 2024 року.

Наступне засідання Правління Національного банку з питань монетарної політики відбудеться 14 березня 2024 року відповідно до затвердженого та оприлюдненого графіка.

7. Як визначити рівень податку на прибуток та ПДВ для перевірок ДПС у 2024 році?

Відповідно до Закону №3453 скасовано мораторій на планові перевірки ДПС. Зокрема, визначено критерії, за якими платники податків включаються до плану-графіку проведення документальних планових перевірок, з урахуванням щомісячних коригувань.

Тепер перевірки у 2024 році можуть проводитися у т.ч. у платників податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

 • рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників єдиного податку;
 • рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких є операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загального обсягу постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50 відсотків рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі;
 • дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж удвічі; 
 • загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше;
 • нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику).

 

Як визначити власний рівень сплати ПДВ та податку на прибуток?

На офіційному веб-сайті ДПС опубліковано показники рівнів сплати податку на прибуток та податку на додану вартість відповідно до класів КВЕД за 2021 рік, а також середньої заробітної плати.

Тож кожен платник податків може ознайомитися з цими показниками та визначитися, чи відповідають вони критеріям для планових перевірок ДПСУ.

Ніна Южаніна у своєму Телеграм-каналі поділилася порадами для платників податків,  щоб зрозуміти, чи може податкова прийти з плановою документальною перевіркою у 2024 році.

За інформацією, яку нардеп отримала від ДПС, алгоритм такий :

 • Рівень сплати податків кожного платника визначається згідно з поданими ним декларацією з податку на прибуток (одна річна за 2021 рік) та деклараціями з ПДВ (12 місячних за 2021 рік).
 • Рівень сплати податку на прибуток (у %) розраховується як співвідношення задекларованої до сплати суми податку на прибуток (за всіма об’єктами оподаткування) до задекларованої суми доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), помноженого на 100.

РС (ПП) = ПП/Д х 100, де : ПП (податок на прибуток) = рядок 06 + рядок 06.1 + рядок 06.2 + рядок 06.3 + рядок 06.4 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 податкових декларацій з податку на прибуток; Д (дохід) = рядок 01 податкових декларацій з податку на прибуток.

 • Рівень сплати ПДВ (у %) розраховується як співвідношення задекларованого до сплати позитивного значення ПДВ до задекларованого обсягу постачання (без ПДВ) по всіх операціях (за ставками 20%, 14% та 7%), помноженого на 100.

РС (ПДВ) = Н/Обсяг х 100, де :Обсяг = сума рядків 1.1 А, 1.2 А, 1.3 А податкових декларацій з ПДВ;           Н = сума рядків 18 (рядок 18 Б) податкових декларацій з ПДВ.

Якщо розрахований показник відповідного платника на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі, такий платник податків або вже включений до плану перевірок, або може бути включений протягом 2024 року.

З показниками можна ознайомитися за посиланнями: